Bivirkningsrapportering

 

GlaxoSmithKline har et velutviklet overvåkningssystem for bivirkninger, som gir
oss gode kunnskaper om sikkerhetsprofilen for våre legemidler.

For å ivareta pasientsikkerheten optimalt, ønsker vi informasjon om alle
uønskede medisinske hendelser i forbindelse med bruk av våre legemidler. Vi
ønsker denne informasjonen selv om årsakssammenhengen er tvilsom eller
hendelsen ikke betraktes som alvorlig. I tillegg ønsker vi at også kjente bivirkninger rapporteres for eventuelt å oppdage en endring i frekvens.

I tillegg til informasjon om uønskede medisinske hendelser ønsker vi informasjon om gravide og ammende som bruker våre legemidler.

Ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 22 70 20 00 ved spørsmål om mulige
bivirkninger eller legemiddelsikkerhet.